REGULAMIN GABINETU FIZJOTERAPII

 Podstawy prawne funkcjonowania:

 Gabinet Fizjoterapii działa w ramach firmy- podmiotu leczniczego:

GABINET FIZJOTERAPII MAGDALENA TWARDOWSKA

Ul.Nawojowska 320 F; 33-300 Nowy Sącz

Telefon : 608676178 ; email: [email protected]

 

Postanowienia ogólne:

Regulamin porządkowy Gabinetu określa:

1.  Cel i podstawowe zadania.

2.  Przebieg procesu udzielania świadczeń rehabilitacyjnych.

3.  Strukturę organizacyjną.

4.  Prawa i obowiązki pacjenta.

 

Cele i podstawowe zadania gabinetu:

1.  Celem gabinetu jest udzielenie świadczeń fizjoterapeutycznych.

2.  Do zadań z zakresu rehabilitacji należy:

     a/ wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu: fizykoterapii kinezyterapii/terapii /kinesiotapingu      b/ wykonywanie masażu leczniczego, drenażu limfatycznego.

3.  Doskonalenie zawodowe personelu.

4.  Dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

 

Przebieg procesu udzielania świadczeń:

1.  Gabinet organizuje rehabilitację w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

2.  W uzasadnionych przypadkach świadczenia będą udzielane w domu pacjenta.

3.  Fizjoterapeuta na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub wywiadu i badania pacjenta proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.

4.  Pacjent/opiekun prawny wyraża zgodę na piśmie na proponowane postępowanie fizjoterapeutyczne. Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest udzielana jednorazowo i dotyczy wszystkich zabiegów udzielanych przez podmiot leczniczy.

5.  Przy serii kilku zabiegów zapłata za całość następuje przy pierwszej wizycie. Serię zabiegów należy realizować w ciągu 4 tygodni (licząc od 1-go dnia realizacji serii).

6.  Rejestracja pacjentów odbywa się w formie: osobiście, przez członków rodziny, osoby trzecie, telefonicznie lub mailowo, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi.

7. Podmiot leczniczy udziela płatnych świadczeń zdrowotnych.

8.  Usługi będą udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem/opiekunem prawnym.

9.  Istnieje możliwość przeniesienia zabiegu/terapii na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i telefonicznym lub mailowym uprzedzeniem o zmianie co najmniej dzień wcześniej.

10.  Zabiegi przepadają jeśli Gabinet Fizjoterapii nie zostanie powiadomiony o nieobecności.

11.  Gabinet Fizjoterapii zastrzega sobie możliwość zmiany terapeuty lub terminu wizyty.

12. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent oraz jego opiekun prawny ma prawo do złożenia skargi bądź  zażalenia na zachowanie lub czynności personelu . Zażalenia przyjmuje właściciel podmiotu leczniczego.

13. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę złożoną pisemnie zostanie udzielona pisemna odpowiedź w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych.

Organizacja Gabinetu Fizjoterapii:

1.  Gabinet fizykoterapii

2.  Gabinet kinezyterapii/terapii

3.  Gabinet masażu leczniczego

4.  Sala ćwiczeń

5.  Szatnia

6.  Pomieszczenie dla maluszków

7.  Toaleta dla pacjentów

Personel Gabinetu Fizjoterapii stanowią: 

Fizjoterapeuci posiadający prawo wykonywania zawodu, odpowiednie szkolenia i kwalifikacje.

Prawa i obowiązki pacjenta

1. W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych pacjent ma prawo do:

    a/ poszanowania godności oraz uprzejmego, delikatnego traktowania przez personel medyczny,

    b/ świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

    c/ rzetelnej informacji o stanie zdrowia,

    d/ pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,

    e/ pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia,

    f/ pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.

2. Do obowiązków pacjenta należy:

    a/ przestrzeganie zasad higieny osobistej,

    b/ posiadanie obuwia zmiennego podczas wszystkich zabiegów

    c/ zaopatrzenie się w ręcznik kąpielowy/ pieluchę  gdy zabiegi tego wymagają,

    d/ posiadanie stroju sportowego podczas terapii fizjoterapeutycznej,

    e/ przestrzegania zaleceń lekarza i fizjoterapeuty,

    f/ okazanie skierowania na zabiegi lub dodatkowych wyników badań (USG,RTG,MRI i IN.),

    g/ poinformowanie fizjoterapeuty o aktualnym stanie zdrowia i przebytych schorzeniach,

    h/ przestrzegania zasad bezpieczeństwa.